Graviditets- och amningsinformation – FASS Allmänt (2023)

Bengt R. Danielsson, Professor, Estocolmo
Lennart Dencker, Professor, Uppsala

Läkare och patienter står ofta inför utmaningen att bedöma risken för fosterskador eller fosterskador från mediciner som används under graviditeten och effekterna av mediciner som ammande mödrar har på deras spädbarn.

Under graviditeten tar de flesta kvinnor receptbelagda eller receptfria läkemedel, såsom:Analgetikum,Vitaminoch Antazida,Antibiotikum systematiskEller använd en aktuell host- eller förkylningsmedicin eller antiemetikum. En svensk studie publicerad 2011 visade att under 2007 tog nästan 60 procent av gravida kvinnor minst ett läkemedel som läkaren ordinerat under graviditeten. En minoritet av gravida kvinnor fortsätter att få behandling under graviditetenKronisksjukdomar somEpilepsiOvara sigtarmsjukdomar, samtidigt som fler ordineras korttidsmediciner, som t.exInfekteraUtöver droger utsätts gravida kvinnor även för alkoholhaltiga drycker och aktiv eller passiv rökning. Andra betydande påfrestningar kan uppstå i yrkeslivet såväl som genom mat och örter.

Överdriven konsumtion av tobak och alkohol samt kontakt med organiska lösningsmedel har visat sig leda till avbrytande av graviditeten och negativt påverka embryot/fostret. På senare tid har epidemiologiska studier visat att luftföroreningar (liknande rökning) kan påverka fosterutvecklingen och minska födelsevikten, även under svenska förhållanden. En sjukdom under graviditeten kan också ha skadliga effekter på ditt barn. Exempel inkluderar vissa virussjukdomar,Malaria, graviditetshypertoni,DiabetesjEpilepsi.

Förändringar i kroppen under graviditetenfarmakokinetikFaser som kan leda till en ökning och minskning av plasmakoncentrationen av läkemedlet. Detta, tillsammans med det generellt ökande behovet av att övervaka gravida kvinnor för att uppnå lägsta möjliga terapeutiska koncentrationer, innebär följandePlasmaLäkemedelskoncentrationer hos behandlade patienter med kroniska sjukdomar.

De flesta läkemedel kan nå embryot/fostretmoderkakanDärför bör läkemedlet användas med försiktighet och diskretion under graviditet och amning. Följande översikt vill kort belysa detta ämne och under rubriken Graviditet och amning presentera systemet i utarbetade texter som har använts av Fass 1978 fram till idag. Efter anslutningen till Europeiska unionen ändrades villkoren för det harmoniserade klassificeringssystemet, vilket beskrivs mer i detalj i detta kapitel under rubriken "Gruppering av läkemedel som används före och under graviditet".

Medicinering före och under graviditeten

djurforskning

Genomför djurbaserade säkerhetsbedömningar för nya läkemedel som har haft begränsade tester på människor. Erfarenhet har visat att det är svårt att dra säkerhetsslutsatser om skadliga effekter på det mänskliga fostret från djurstudier. Alla kända mänskliga teratogener har dock i djurstudier också visat sig vara embryotoxiska eller orsaka fosterskador.

Sedan Neurosedyn-katastrofen i början av 1960-talet har praktiskt taget alla nya läkemedel och många äldre läkemedel undersökts inom reproduktionstoxikologisk forskning.

Tre olika typer av reproduktionstoxikologiska testserier genomförs vanligtvis. Flera olika dosnivåer användes i studierna.

  1. fertilitetstestAtt klargöra effekterna av läkemedel på funktionen hos gonader och zygoter under preimplantation och tidig embryonal utveckling. Vanligtvis används råttor. Både hanar och honor får detta ämne innan parning, så bådaSpermaEn och oogenes är täckta. Kvinnor behandlas också i de tidiga stadierna av graviditeten. Hälften av kvinnorna avlivades efter ungefär hälften av graviditeterna och gulkroppsräkningarna.Föra inÄh, fosterresorption, levande födsel och dödfödsel är säkra. Andra honor får föda sina ungar som kontrolleras för livsduglighet och missbildningar. Amning följer valparnas tillväxt och utveckling.

  2. Kontrollera om det finns missbildningarDesignad för att främst belysa teratogena och toxiska effekter.Embryooch foster. Råttor och kaniner används ofta, och även olika arter av apor kan användas. Dräktiga djur behandlas under hela embryonal/fosterorganogenesen. Djur och stam avlivades i slutet av dräktigheten.Föra inÄh, fosterresorption, levande födsel och dödfödsel är säkra. Grov undersökning av fostret för yttre och inre missbildningar och skelettavvikelser. Resultaten för de olika dosgrupperna jämfördes statistiskt med de tidigare resultaten från kontrollgruppen och samma djurras. Denna procedur bedömer om det testade ämnet har gjort detteratogenapotential eller inte.

  3. Miljöundersökningefter födselnutvecklaFör att klargöra effekterna på fostret under sen graviditet, förlossning, neonatalperioden och amning. Vanligtvis används råttor. Mödrar behandlas under den sista tredjedelen av dräktigheten fram till avvänjningen. Redogör för förändringar i fostrets tillväxt, försenad eller långvarig grisning, kullstorlek, levande smågrisar, döda smågrisar och missbildade smågrisar. Honornas modersinstinkter och de unga djurens darrbeteende registrerades. Amning följer valparnas tillväxt och utveckling.

Människor och försöksdjur har olika känslighet.

Det är svårt att förutse risken med djurförsökteratogenaEffekterna på människor kan illustreras med några exempel. Att vetaKortisonjurtakluven gomFrekvensen är högre hos möss, medan råttor och kaniner är relativt okänsliga. ha mer maktGlukokortikoidär (dexametason, betametason) kankluven gomBåda typerna inducerades också. På människor har omfattande retrospektiva studier inte visat något samband mellan demkomma överjGlukokortikoiddu ochteratogenaInflytande.

Talidomid är ett motexempel på att vara en potent men mycket svag mänsklig teratogen.teratogenaämne i gnagare. Den därteratogena vonEn av dessa, talidomid, hade betydligt större effekter på djur än på människor. Även olika stammar av samma djurart har olika känslighet för talidomid. Men som människor är apor känsliga.

Ett färskt exempel visar dock att djurförsök kan användas för förutsägelseteratogenaroll hos människor.retinsyra,härleddvonVitaminLänge känt för att orsaka allvarliga missbildningar hos djur, unacid introducerades på 1980-talet som ett läkemedel för olika hudåkommor. Trots regler för att minimera användningen av dessa läkemedel hos kvinnor,givandeUpp till 200 fall av denna missbildning har rapporterats i USA. deformation inutiCentrala nervsystemetDe ansikten som observerats hos människor är av samma typ som de som observerats i djurförsök. Detta speglar förmodligen den grundläggande rollenVitaminA-syror, i mycket lägre koncentrationer, spelar en roll i normal embryogenes.

Skillnader i känslighet mellan arter är dock allmänt förekommande för de flesta läkemedelsrelaterade missbildningar (inklusive människor) och kan delvis förklaras däravfarmakokinetik.Hos känsliga arter kan läkemedlet nå höga koncentrationer i föräldradjuretPlasmaoch fostervävnad, medan den hos icke-mottagliga arter endast ger låga koncentrationer, till exempel beroende på dåliga förhållandenAbsorbatoreller snabbtämnesomsättningDet prediktiva värdet av djurstudier kan förbättras genom att använda kinetiska data från arter som används i teratologi- och humanstudier.

Traditionella teratologiska studier fokuserar endast på strukturerFallaÄh, mer subtilt, den funktionella effekten syns inte. Därför finns det ett krav på att även så kallade beteendesteratologiska studier ska genomföras. Vanligtvis används råttor. Dessa studier dokumenterade om intag av läkemedlet under graviditeten ledde till inlärnings- och motoriska problem hos avkomman.

Generellt kritiseras användningen av försöksdjur i olika sammanhang. Olika provrörsexperiment (med celler,organiseraEmbryon från odlade gnagare eller embryon från modellorganismer som zebrafisk har utvärderats)profetiaLäkemedelsrelaterade missbildningar. Även om sådana tester kan belysa mekanismerna för fosterskada och indikera risker, är sådana system långt ifrån tillräckligt mogna för att ersätta djurförsök.

klinisk erfarenhet

Att bedöma den teratogena potentialen hos ett läkemedel kompliceras ofta av att de observerade effekterna kan orsakas av andra faktorer än läkemedlet i fråga. Frekvensen av spontana missbildningar är relativt hög, cirka 2 %. Förutom genetiska faktorerVitamin- Undernäring (främst internationellt), moderns ålder och hälsa (s.Diabetes) kan skadas av olika yttre påverkanOmbudbidra till uppkomsten av missbildningar. Många specifika missbildningar eller dysfunktioner har dock på ett övertygande sätt kopplats till läkemedelsexponeringfallbeskrivningDet krävs dock vanligtvis mer systematiska studier av epidemiologisk karaktär.

Ibland kan man dra slutsatser av dettarecensionI studien jämfördes medicinintaget hos mödrar till missbildade barn med det hos mödrar till normala barn. existeraförväntasAtt spåra ett stort antal graviditeter från början gör det möjligt att studera fördelningen av normala och deformerade eller onormala barn med hjälp av följande data. användning av droger.

Med ökande erfarenhet är det ibland nödvändigt med en omvärdering av riskerna med ett läkemedel.

Det bör noteras att man sedan mitten av 1990-talet har kunnat koppla resultat från Missbildningsregistret till moderns läkemedelsanvändning under graviditeten på individuell basis, och uppgifterna har samlats in från obstetriska vårdcentraler i landet. Pågående studier ger svaga bevis för en ökad risk för missbildningar med enskilda läkemedel, även om djurdata skulle kunna stödja den mekanistiska tolkningen av modellen.

Effekter av droger på fostret

Födelseskador kan bero på ospecifika toxiska effekterorganiseradig i utvecklingOm du tar medicin, t.ex. B. om du tar medicincytostatikaMediciner kan också påverkaenskilda organ.Som exempel kan vi nämnaTetracyklinerSom lagras i tandsystemet och i benen. Sambanden mellan utvecklingsbiologi och nya upptäckter inom molekylärbiologi tyder på att läkemedelVitaminEn syra ochNatriumvalproatDe påverkar direkt eller indirekt uttrycket av grundläggande embryonala gener i tid och rum. Ofta, men inte alltid, utövas den önskade farmakologiska effekten även i embryot, men ofta med betydande konsekvenser.

Effekterna på fostret kan varadosberoende, vilket är mer uttalat för aktiva substanser med stora dosfluktuationer. Administrera profylaktiska doser av klorokin mot detMalariaEpidemiologiska studier har visat att det är ofarligt. högrevon(komma överMalariaOReumatoid artrit) är misstänkt för att orsaka neurologiska störningar hos fostret.

ChansDet är mycket viktigt att det inträffar när det förekommer läkemedelsexponering under graviditeten. Talidomid är ett välkänt exempel. Den känsliga perioden för utveckling av extremitetsdeformiteter är mellan den 35:e och 50:e dagen efter den sista menstruationen, och motsvarande missbildningar dyker upp i armarna som börjar utvecklas några dagar före den sista menstruationen. Ben. Tidig känslig fas.

Detta kan hända mot slutet av graviditetenfarmakologisk verkanske utan att dessa beaktasteratogena, till exempel vid användningacetylsalicylsyrajHypotyreosEfter sköldkörtelsuppressionsbehandling. Ihållande farmakologiska effekter som t.exlågt blodtryck, effekten på andningsfunktionen ochlåg temperaturDet kan ses efter att den nyfödda är drogad.DosvonBensodiazepinOch.

olika droger som t.exTiazidDet kan leda till detNyfödd trombocytopeniGenom immunologiska eller toxikologiska mekanismer.

kontraktionsmedellivmoderd.h.Ergotamindet finns risk för missfall eller för tidig födsel.

också utsattföre graviditetenmöjliga riskerteratogenaEffekt. Detta kan illustreras av den potenta mänskliga teratogenenVitaminSyran A-derivatet acitretin bildar en mycket fettlöslig förening.EsterDet lagras i fettvävnad och utsöndras mycket långsamt. uppmuntra kvinnorpreventivmedelTvå år efter avslutad behandling.

Medicin kan också göra dethämning fertilitetDet har till exempel visat sig att infertila kvinnor blir gravida efter att ha slutat med antiinflammatoriska läkemedel som påverkar metabolismen av prostaglandiner, och därför båda.Ägglossningsom ett implantat. Hos män ledde sulfasalazin till en minskningfertilitet.I båda fallen kommer den att återställasfertilitetNär drogen stoppas.

Riskbalans

Risken för att läkemedlet skadar fostret ska alltid vägas mot risken att inte förebygga eller behandla sjukdomen under graviditeten. NågraAntiepileptikaFörenat med ökad risk för missbildning. Det är dock välkänt att försämring eller upphörande av anfallsprevention hos gravida kvinnor utgör betydande risker för modern och fostret som uppväger den något ökade risken för fosterskador.

Ett annat exempel är klorokinfosfat. Om det finns risk för malariainfektion bör profylaktiska doser av klorokinfosfat ges kontinuerligt (låga).vonges) för att skydda mor och foster, även vid högre klorokinnivåervonför andra indikationer (t.ex. reumatoid artrit).Artrit) rekommenderas i allmänhet inte för användning under graviditet.

Oralt om det finns risk för trombosANTIKOAGULANTERRisk för fosterskador i vissa stadier och i andraHeparinmöjliga riskerosteoporosHej Modern.

Läkemedlen ges till fostretmoderkakanDetta är inte alltid en nackdel, men kan också användas terapeutiskt, till exempel för att behandla fostertakykardi.DigoxinOProkainamid.

Grupper av läkemedel som används före och under graviditeten

För att underlätta bedömningen vid förskrivning av läkemedlet till fertila och gravida kvinnor innehåller de flesta Fass medicinska texter sedan 1978 ett kapitel om graviditet och amning. Under rubriken Graviditet har läkemedlet placerats i en av följande kategorier: A, B:1, B:2, B:3, C eller D. Klassificeringarna A, B, C och D baseras på information som anses relevant för att rekommenderas för human klinisk användningterapeutisk dosKategori B omfattar läkemedel för vilka det finns liten erfarenhet av behandling av gravida kvinnor och resultaten av reproduktionstoxicitetsstudier på djur avgör klassificeringen som B:1, B:2 eller B:3. Dessa siffror är baserade på en utvärdering av resultaten från djurstudier. För kategori B:3 anges tidigare observerade biverkningar i djurförsök i graviditetstexten. Idag finns denna information vanligtvis i avsnittet "Prekliniska data".

Ett läkemedel klassificeras i kategori A eller B om det inte finns några bevis för biverkningar på människor från klinisk användning.

För kategorierna C och D rapporterar läkemedelstexten generellt sett observerade eller möjliga biverkningar hos människor i olika stadier av graviditeten (tidigt eller sent eller relaterat till förlossningen).

Inflytandefertilitetsom anges i detta avsnittfertilitet.

EU-dokumentet som ligger till grund för officiellt läkemedelsgodkännande är produktresumén (programstyrningProduktresumén ligger till grund för alla marknadsförings- och informationsåtgärder för läkemedlet. Graviditetskategorin ingick inte i den ursprungliga texten till RCP utan introducerades som ett tillägg till fattexten med hjälp av klassificeringskriterierna som beskrivs nedan. Under perioden 1978-2003 har en expertgrupp knuten till Fass akonstantGranska och harmonisera klassificerings- och graviditetstexter. Från och med 1 januari 2004 ansvarar varje företag för sin egen fatgraviditets- och amningsklassificering utifrån informationen i produktens individuella produktresumé. Detta kan innebära att text/klassificeringsbias kan uppstå för liknande ämnen eller grupper som tidigare haft konsekvent information i Fas. Vårt mål är dock extern samordningprogramstyrning– Information är möjlig.

Kategori A

Man tror att ett betydande antal gravida kvinnor och kvinnor har tagit drogen.givandeHittills har inga garanterade förändringar av något slag i reproduktionsprocessen observerats, såsom ökad frekvens av fosterskador eller andra direkta eller indirekta negativa effekter på fostret.

Denna kategori inkluderar:

  • långsiktigt tillgängliga läkemedel;

  • Ett läkemedel som sannolikt kommer att tas av många gravida kvinnor och kvinnor på grund av dess indikationsområdegivandeÄndra;

  • Läkemedel som framgångsrikt har studerats retrospektivt och prospektivt hos gravida kvinnor.


Eftersom resultaten av reproduktionstoxikologiska studier på djur är av ringa värde jämfört med etablerad erfarenhet av läkemedelseffekter hos människor, kommer djurförsök för denna klass av läkemedel inte att övervägas, även om det visar fosterskador eller andra skadliga effekter på djurets reproduktionssystem. . processer.

Kategorie B.

Det kan antas att endast ett begränsat antal gravida kvinnor och kvinnor tog läkemedlet.givandeHittills har inga garanterade förändringar av något slag i reproduktionsprocessen observerats, såsom ökad frekvens av fosterskador eller andra direkta eller indirekta negativa effekter på fostret.

Denna kategori inkluderar:

  • Läkemedel som förväntas användas av gravida kvinnor och kvinnor endast i begränsad omfattning på grund av dess indikationsområdegivandeÄndra;

  • Läkemedel för vilka tillfredsställande retrospektiva eller prospektiva studier saknas eller är tillgängliga i begränsad omfattning.


På grund av begränsad erfarenhet av effekterna av denna klass av läkemedel på människor presenteras resultaten av reproduktionstoxicitetsstudier i undergrupperna B:1, B:2 eller B:3 djur.

Klass B: 1:a

Reproduktionstoxicitetsstudier på djur har inte visat en ökad förekomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocesser.

Klass B: 2:a

Reproduktionstoxikologiska studier på djur är otillräckliga eller obefintliga, men tillgängliga data tyder inte på en ökad förekomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocesser.

Klass B: 3:a

Reproduktionstoxicitetsstudier på djur ger bevis på en ökad frekvens av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen, vars inverkan på människor är oklar.

Kategori C

De läkemedel som administreras eller berättigas anses utgöra en risk för fostret och/eller nyfödda på grund av sin farmakologiska verkan utan att direkt orsaka teratogenicitet. I den mån djurstudier ger bevis på en ökad förekomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocesser, anses deras relevans för människor vara oklar och sådana fynd bör beaktas för denna klass av läkemedel.

Kategori D

Läkemedel som har getts till människor eller som kan orsaka fosterskador eller andra permanenta former är vanligare hos män. Denna kategori inkluderar läkemedel med primär effektteratogenaEffekt. Dessutom bör det också anges om läkemedlet har några skadliga farmakologiska effekter som direkt eller indirekt kan leda till skadliga effekter på fostret.

Kommentar

Därför indikerar kategorierna C och D farmakologiska och/ellerteratogenaEffekter på fostret. Detta kräver stor uppmärksamhet vid val av läkemedel,Dosoch patientuppföljning. Det måste dock understrykas att droger ochAntiepileptikaBetablockerare eller profylaktisk administrering av läkemedel mot malaria är också ofta nödvändigt under graviditeten.

Bara för att ett läkemedel finns tillgängligt över disk betyder det inte att kvinnor kan använda det utan kritik.givandeÅlder (eller hos kvinnor som planerar att bli gravida) eller under graviditet. Det gäller till exempel regelbundet intag av antiinflammatoriska läkemedel.Doshämningdyka upptycka omProstaglandinerTrombocyter och trombocytfunktion kan orsaka svårigheter under graviditeten (nämns vanligtvis i Varningar och försiktighetsåtgärder) eller, ännu viktigare, öka risken för maternell/fosterblödning om de används senare under graviditeten.

När det gäller kombinationspreparat tilldelas endast en klass även om läkemedlet innehåller substanser som klassificeras separat i olika klasser. Ämnen i kategorierna B:3 och C avser alltså kategori C för kombinationsprodukter, ämnen i kategori B:3 eller kategorierna C och D till kategori D. Typen av biverkningar kan specificeras för varje ämne.

Eftersom p-piller kan ha tagits mycket tidigt i graviditeten, innan detta bekräftades, klassificerades de trots att de inte var indikerade under graviditeten.

EU-Standardtext

Inom ramen för Europeiska unionen har standardiserade informationstexter om användning av läkemedel under graviditet tagits fram. Tabellen nedan visar hur dessa texter förhåller sig till det svenska systemet.


Standardtexttabeller i EU- och fatkategorier

EU-Standardtext

fat

(Aktiva ingredienser) kan orsaka eller misstänks orsaka allvarliga fosterskador vid användning under graviditet. (läkemedelsnamn) OchTabu(bara striktkontraindikationerReferenskontraindikationerJa) under graviditeten.

[om nödvändigt]

kvinnor inutigivandeÅlder måste vara inom (och upp till)Folkmassan) veckor efter avslutad behandling.


Mann

(Aktiva ingredienser) Skadliga farmakologiska effekter på graviditet och/eller fostret/nyfödd. (läkemedelsnamn) bör endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt. [Dessa omständigheter måste specificeras.]


C

Tillräckliga data om behandling av gravida kvinnor (aktiv beståndsdel) saknas.//Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Risken för människor är okänd.

[O]

// Djurstudier om effekter på graviditet/och/eller/embryonal/fosterutveckling/och/eller/förlossning/och/eller/postnatal utveckling är ofullständiga. Risken för människor är okänd.

(läkemedelsnamn) bör endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt. [Dessa omständigheter bör beskrivas i detalj när det är möjligt..]


sekunder: 3

sekunder: 2

för (aktiv beståndsdel) Det saknas data om behandling av gravida kvinnor. Djurförsök har inte visat några direkta eller indirekta negativa effekter på graviditet, embryonal/fosterutveckling, förlossning eller postpartumutveckling. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.


Andra: 1

Från en begränsad mängd data (Folkmassan) Graviditet betyder inte (aktiv beståndsdel) Effekter på graviditet eller fostrets/nyföddas hälsa. Andra viktiga epidemiologiska data saknas. //Djurstudier har visat reproduktionstoxicitetseffekter. Vilken betydelse dessa har för människor är okänt.

[O]

// Djurstudier om effekter på graviditet/och/eller/embryonal/fosterutveckling/och/eller/förlossning/och/eller/postnatal utveckling är ofullständiga. Risken för människor är okänd.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.


sekunder: 3


sekunder: 2

Från en begränsad mängd data (Folkmassan) Graviditet betyder inte (aktiv beståndsdel) Effekter på graviditet eller fostrets/nyföddas hälsa. Andra viktiga epidemiologiska data saknas. Djurförsök har inte visat några direkta eller indirekta negativa effekter på graviditet, embryonal/fosterutveckling, förlossning eller postpartumutveckling.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.


Andra: 1

från en stor mängd data (Folkmassan) Graviditet betyder inte (aktiv beståndsdel) Effekter på graviditet eller fostrets/nyföddas hälsa. Andra viktiga epidemiologiska data saknas. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.


A

Väl genomförda epidemiologiska studier har inte visat några skadliga effekter (aktiv beståndsdel) Effekter på graviditet eller fostrets/nyföddas hälsa. (läkemedelsnamn) kan användas under graviditet.

A

Vacciner och immunglobuliner relaterade till graviditet

Gamma globulin eller specificitetImmunglobulinDin är det inteTabuUnder graviditet.

Om ospecificerade vaccinerscharfÖkad risk för infektion, försiktighet rekommenderas. I synnerhet kommer det ofta förekommande varningar om svaga vacciner.VirusUnder första trimestern eftersomVirusDet kan överföras till fostret. Efter röda hundvaccination upptäcktes vaccinviruset hos enstaka foster i samband med inducerade aborter, men inga fosterskador identifierades i större material.

Definitionen av varje graviditetskategori gäller endast delvis för vaccinationsdokumentation, eftersom vacciner inte alltid kan studeras i djurmodeller.

medicinering under amning

Bröstmjölk är den bästa maten under de första månaderna av livet av flera anledningar. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när man bedömer riskerna med läkemedelsbehandling i samband med amning.

Transporten av läkemedel från blodet till bröstmjölken följer de allmänna principerna för administrering av biologiska läkemedel.Membranja, GenomDiffusionFettlösliga föreningar, oladdadeDiffusionSvaga baser och syror, samt speciella transportmedel.

Mjölkens surhet är den viktigaste faktorn som styr distributionen av läkemedel från mjölk till mjölk.Plasma.För att det är mindre mjölkPH värde7,0, svaga baser är i allmänhet berikade med mjölk. Mjölkens fett- och proteininnehåll är mycket mindre viktigt. Plasmaproteinbindningen är dock hög, så endast fritt protein kan göra dettafraktionEn av dessa kan användas för att balansera mängden läkemedel i mjölken, vilket resulterar i mindre koncentrerad mjölk än förväntat.

Eftersom konstanta plasmakoncentrationer nästan är undantaget vid läkemedelsbehandling, fluktuerar koncentrationerna i mjölken, med större fluktuationer och kortare tidsperioder.halveringstiden iPlasmaLäkemedel som långsamt passerar genom den biologiska vägen på grund av produktionen av mjölk under amning och den periodiska utstötningen av mjölk från bröstetMembranHöga koncentrationer uppnås aldrig i mjölk.

DiffusionLäkemedlets koncentration är dubbelriktad, det vill säga när koncentrationen är densammaPlasmaminskade, minskade också mjölkkoncentrationen. Att matcha amningen till tidpunkten för läkemedelsintag kan minska spädbarnets exponering för läkemedlet. Även om koncentrationen av läkemedlet i bröstmjölk är lika med eller högre än den i moderns blod, kan den totala mängden som barnet får vara mycket liten.

Många droger fungerar utmärktdistributionsvolymI verkligheten betyder det att endast en bråkdel av intaget är tillräckligtvonstanna i blodetdesparramarMjölkning.

sedan den nyföddafysiologiskTill skillnad från vuxna är en bred säkerhetsmarginal viktig av farmakokinetiska och farmakodynamiska skäl. Därför absorberar nyfödda något stort och komplextmolekyl-vara. att vara äldrePH värdeOlika mag- och tarmflora och transittider i magen samt små mängder gallsalter och pankreasenzymer. Affinitet för nyföddaPlasmaproteinDet är skadligt för många droger. Totalt kroppsvatten och extracellulär vätska är hög. Leverns metaboliska kapacitet och njurarnas utsöndringsfunktion är ännu inte fullt utvecklade.

Spädbarn kan reagera annorlunda på läkemedel än äldre barn och vuxna, till exempel på grund av omogna enzymsystem, olika antal receptorer eller receptoraffinitet, omogna nervsystemet och ökad koncentrationpermeabilitetvonblod-hjärnbarriärett. vissa mediciner är heltTabuunder amning. Dessa inkluderar immunsuppressiva medel som cyklofosfamid, cyklosporin och metotrexat.Ergotaminoch litium. Vissa radiofarmaka kräver tillfälligt avbrott i amningen.

I alla behandlingar ska den behandlande läkaren väga nyttan av moderns behov mot riskerna med amning för barnet.

Beroende på behovet kan beslutet vara att inte behandla, att vänta en behandlingsperiod, att välja ett läkemedel som långsamt utsöndras i bröstmjölk eller att välja en annan administreringsväg. När läkemedelskoncentrationen ärPlasmaAdministrera på topp eller strax före barnets längsta sömnfas. Det kan finnas tillfällen då det kan anses nödvändigt att tillfälligt eller permanent sluta amma.

Grupper av läkemedel som används under amning

För information om möjliga effekter av detta läkemedel på ett ammat barn, se läkemedelsinformationen under rubriken Amning.

Produktresumén innehåller inga grupperingar. Ett gruppnamn måste dock fortfarande tilldelas fattexten.

Läkemedel som ger laktationstexter har delats in i följande grupper. Rankingen i varje grupp baseras på mänskliga data.

Första gruppen:Det går inte över i bröstmjölken.

Andra gruppen:Går över i bröstmjölken men det är osannolikt att det påverkar barnetterapeutisk dos.

Den tredje gruppen:Passar över i bröstmjölken i tillräcklig mängd för att påverka spädbarnterapeutisk dos.

Grupp IVa:Det finns ingen information om utsöndring i bröstmjölk.

Grupp IVb:Det finns otillräckliga data om utsöndring i bröstmjölk för att bedöma risken för spädbarn.

litteratur

Alvan G, Danielsson BR, Kihlstrom I, Lundborg P, Sannerstedt R, Prame B, Ridley E. Klassificering av läkemedel som används under graviditet och amning. svenska systemet. Stockholm 1993.

Alvan G, Danielsson BR, Kihlström I, Lundborg P, Sannerstedt R, Prame B, Ridley E. Klassificering av läkemedel med teratogen risk. Eur J Clin Pharmacol 48:177-178.

Berglund F, Flodh H, Lundborg P, Prame B, Sannerstedt R. Läkemedelsanvändning under graviditet och amning. Journal of Obstetrics and Gynecology. Gynekologi. utforskning. Fyll upp. 126, 1984.

Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ Medicinering under graviditet och amning: En referensguidefötaljNyföddRisk. 9:e upplagan. Philadelphia: Wolters Kluwer/Williams & Wilkins, 2011.

Sannerstedt R, Lundborg P, Danielsson BR, Kihlstrom I, Alvan G, Prame B, Ridley E. Drugs during pregnancy. Riskklassificering och informationsfrågor för förskrivare. Drug Safety 14(2):69-77, 1996.

Sannerstedt R, Lundborg P, Danielsson BR, Kihlstrom I, Alvan G, Prame B, Ridley E. Drugs during pregnancy. klassificeringssystem. J Barnläkare. Foster. Gynaecol november/december (tillägg) 31-36, 1996.

Stephansson O, Granath F, Svensson T, Haglund B, Ekblom A, Kieler H. Läkemedelsanvändning under graviditet i Sverige: bedömning av Receptläkemedelsregistret och Medicinska födelseregistret. Clinical Epidemiology 3:43-50, 2011.


Releasedatum: 2019-08-02

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 05/08/2023

Views: 6477

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.